Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Konferencia "Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Operačného programu Bratislavský kraj a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012"

Konferencia "Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Operačného programu Bratislavský kraj a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012"

Miesto konania konferencie: Technopol Business Suite, Kutlíkova 17, Bratislava

Termín konania konferencie: 1. marec 2012 od 9:00 hod.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zorganizovalo konferenciu, ktorej hlavnou témou bolo zhodnotenie doteraz dosiahnutých výsledkov v implementácii OPBK a zároveň predstavenie jeho ďalšieho smerovania v roku 2012. Konferencia bola určená pre zástupcov regionálnych a miestnych samospráv a pre malých a stredných podnikateľov v rámci OPBK. Konferencie sa zúčastnila aj zástupkyňa Európskej komisie DG Regio. Zástupkyňa mesta Senec a majiteľka firmy Donna Rosi svojimi prezentáciami v rámci prvej časti konferencie predstavili účastníkom svoje úspešne zrealizované projekty z OPBK a podelili sa s účastníkmi o svoje skúsenosti s prípravou a implementáciou projektových zámerov.

V druhej časti konferencie boli účastníkom poskytnuté informácie k vyhláseným výzvam, ktoré RO OPBK vyhlásil v januári 2012 a tiež informácie o Implementačnom systéme Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. V závere každého bloku konferencie bol vytvorený priestor na diskusiu, počas ktorej sa diskutovalo k prezentáciám, ktoré odzneli v rámci jednotlivých blokov konferencie.

 Po skončení oficiálnej časti konferencie sa zástupkyňa EK spolu so zástupcami RO OPBK osobne zúčastnila dvoch prehliadok projektov, ktoré boli úspešne zrealizované v rámci OPBK. Vo firme Donna Rosi boli odprezentované dva projekty "Zefektívnenie úrovne IKT Donna Rosi" a "Inovácia firmy Donna Rosi". V Senci boli viceprimátorkou mesta Senec predstavené projekty "Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny" a "Rekonštrukcia Farského námestia v Senci".

Konferencia bola spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov EÚ.

 Program konferencie

 Fotodokumentácia z konferencie OPBK marec 2012.zip

Všetky prezentácie, ktoré boli odprednášané na konferencii sú zverejnené v sekcii Prezentácie.