Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Dokumenty

Nariadenia ES

Zákony SR

Národná úroveň

    NSRR 

    Systém finančného riadenia 

    Systém riadenia ŠF a KF

    Zoznam pólov rastu

Programová úroveň

    Dokument OPBK

    Programový manuál

    Príručka pre žiadateľa/prijímateľa

Príručka pre žiadateľa/príjímateľa v rámci OPBK súkromný sektor verzia 13

Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK verejná správa verzia 13

    Schéma štátnej pomoci / Schéma pomoci de minimis

    Harmonogram výziev

  •  

    Usmernenia RO OPBK

    Ostatné dokumenty

       Postu na identifikáciu prijímateľa ako podniku v ťažkostiach.rar

       Informácia k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014 

        Štúdia uskutočniteľnosti - Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí

        Štúdia uskutočniteľnosti - Elektronizácia služieb miest 

        Štúdia uskutočniteľnosti - Elektronizácia služieb VÚC

     Publikácie

     Informačný leták Operačný program Bratislavský kraj 2007 - 2013.pdf

     Informačná publikácia Operačný program Bratislavský kraj 2007 - 2013.pdf