Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznamy pre žiadateľov

1 2 3 4 > >>

Riadiaci orgán pre OPBK upozorňuje na vydanie aktualizácie Usmernenia č. 1/2013 RO pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013 verzia č.3

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO pre OPBK“) si Vás dovoľuje upozorniť na vydanie aktualizácie Usmernenia č. 1/2013 RO pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013 (ďalej len "Usmernenie č. 1/2015) verzia č.3 a povinnosti prijímateľa vyplývajúce z tohto usmernenia spojené s ukončením pomoci v programovom období 2007 - 2013. Usmernenie RO pre OPBK bolo vypracované na základe Usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.1, vydané Ministerstvom financií SR dňa 26. januára 2016 zverejnené v časti dokumenty na webovom sídle RO pre OPBK, ktorého úplné znenie usmernenia Ministerstva financií SR sa nachádza na adrese: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8881
1. 2. 2016
1 2 3 4 > >>