Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Financovanie OPBK

Na základe analýz štruktúry finančných potrieb v sektorových častiach NSRR boli pre Operačný program Bratislavský kraj schválené finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 87 000 000 EUR v bežných cenách a v roku 2010 aj dodatočné zdroje vo výške 8 207 607 EUR v bežných cenách.  Suma 16 801 345 EUR predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 15 %.

Finančný plán OPBK na roky 2007 – 2013 (v EUR) v bežných cenách

Fond: ERDF
zdroje

SR verejné zdroje

Celkom
Miera kofinancovania
ERDF
Prioritná os 1
54 140 147
9 554 145
63 694 292
85%
Prioritná os 2
37 587 460
6 633 082
44 220 542
85%
Prioritná os 3
3 480 000
614 118
4 094 118
85%
Celkovo
95 207 607
16 801 345
112 008 952
85%