Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.opbk.sk, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, podľa potreby.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na výnimky uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

 

Webové sídlo www.opbk.sk je archívnym webovým sídlom a neslúži na aktívne administratívne účely. MIRRI SR rozhodnutím o osobitnom postupe č. 010520/2021/oSKŠITVS-2 zo dňa 12.5.2021 povolilo zmeny v rozsahu plnenia povinností podľa ustanovení § 12 ods. 1 písm. a) zákona o ITVS v rozsahu § 14, § 16, § 18 a § 19 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, a to do 30.04.2022, počnúc dňom účinnosti tohto rozhodnutia.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.05.2021.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12.05.2021.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

 

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: irop@mirri.gov.sk. Správcom webového sídla je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a jeho prevádzkovateľom je Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Zdenka Halásová – Sekretariát GR Sekcie IROP.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk