Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Sú v rámci oprávnených aktivít projektu pre skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel oprávnenými nákladmi aj inžinierske siete pri úprave verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových....

Sú v rámci oprávnených aktivít projektu pre skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel oprávnenými nákladmi aj inžinierske siete pri úprave verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových areálov obcí a miest s multifunkčným využitím - námestí?

Budovanie a rekonštrukcia inžinierskych sietí (vodovodov a kanalizácií), je v zmysle Programového manuálu pre OPBK kapitoly 1.1.1.5 Oprávnené a neoprávnené výdavky (Neoprávnené výdavky, bod 4.) neoprávneným výdavkom.