Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Správca obsahu od 1.10.2020

Webové sídlo opbk.sk prešlo, na základe delimitačnej dohody (CEZ MPRV SR: 290/2020/MPRVSR-250, CEZ MIRRI SR: 855/2020) uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, od 1.10.2020 pod správu MIRRI SR.

Otázky ohľadom webového sídla je možné zasielať na adresu irop@mirri.gov.sk