Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Horizontálne priority

 

Operačný program Bratislavský kraj má svojim prierezovým charakterom potenciál prispievať k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013:

Na implementácii horizontálnych priorít spolupracuje Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj s koordinátormi horizontálnych priorít.

Podrobnejšie informácie o problematike horizontálnych priorít sú dostupné na internetových stránkach jednotlivých koordinátorov horizontálnych priorít:

Marginalizované rómske komunity:
http://romovia.vlada.gov.sk

Rovnosť príležitostí:
http://www.gender.gov.sk

Trvalo udržateľný rozvoj a Informačná spoločnosť: 
http://www.hpisahptur.gov.sk/