Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je možné z Operačného programu Bratislavský kraj financovať rekonštrukciu škôl v Bratislavskom kraji?

V Operačnom programe Bratislavský kraj, ktorý sa uplatňuje na území Cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, teda na území Bratislavského kraja je rekonštrukcia škôl oprávnená len v rámci realizácie integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy.

Oprávnenými mestskými oblasťami sú mestské časti s počtom obyvateľov nad 5 000.
Na základe tohto kritéria pripadá do úvahy podpora 11 mestských častí hlavného mesta Bratislava. Vzhľadom na limitovanú výšku finančných zdrojov alokovaných na OPBK budú však realizované maximálne 3 integrované stratégie rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy.

Viac informácií o realizácii integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy nájdete v Operačnom programe Bratislavský kraj schválenom Európskou komisiou dňa 3. 12. 2007 rozhodnutím K (2007)6125, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.build.gov.sk a na informačných portáloch www.opbk.sk a www.nsrr.sk .