Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Legislatíva

Legislatíva EÚ

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, o Európskom sociálnom fonde a o Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie Komisie (ES) č.1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, o Európskom sociálnom fonde a o Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

http://eur-lex.europa.eu/

Legislatíva SR

Uznesenie vlády SR č. 832/2006 k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, ktorým vláda SR schvaľuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako centrálny koordinačný orgán pre Operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán, Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre operačné programy a štruktúru riadiacich orgánov.

Uznesenie vlády SR č. 833/2006 k návrhu systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programovacie obdobie 2007 – 2013.

Uznesenie vlády SR č. 1005/2006 k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.

Uznesenie vlády SR č. 1013 zo 6. decembra 2006 k návrhu Operačného programu Bratislavský kraj.

Uznesenie vlády SR č. 407 z 2. mája 2007 k návrhu úpravy návrhu Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 v nadväznosti na pripomienky EK a rokovania s EK.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, schválený uznesením vlády SR č. 833/2006 zo dňa 8. októbra 2006 v znení neskorších zmien a doplnení.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programovacie obdobie 2007 – 2013, schválený uznesením vlády SR č. 835/2006 zo dňa 8. októbra 2006 v znení neskorších zmien a doplnení.

Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES zo 4. novembra 2008.

Zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja zo 4. novembra 2008.

http://www.rokovania.sk/

http://www.zbierka.sk/