Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj

Uznesením vlády č. 832 zo dňa 8. 10. 2006 bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR schválené vládou SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán a orgán auditu.

V súlade so zákonom č. 37/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 1.7.2010 kompetencie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj presunuli z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.

V súlade so zákonom č. 372/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 1.11.2010 kompetencie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj presúvajú na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Funkciu Riadiaceho orgánu zabezpečujú na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR od 1.1.2013 dva organizačné útvary. Úlohy spojené s programovaním a riadením Operačného programu Bratislavský kraj zabezpečuje organizačný útvar "Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja". Implementáciu, kontrolu projektov (predovšetkým administratívnu kontrolu verejného obstarávania, kontrolu projektov na mieste a finančnú kontrolu projektov) a usmerňovanie žiadateľov, prijímateľov, SO/RO a iných subjektov v oblasti realizácie projektov v rámci Operačného programu Bratislavský kraj zabezpečuje organizačný útvar - sekcia: "Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja".