Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Konflikt záujmov

Pod zaujatosťou sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osoôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, z hodnotením a schvaľovaním predkladaných projektov. Za osobné alebo iné obdobé vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný z verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov.

 Pri implementácii Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) financovaného zo ŠF a KF kladie Riadiaci orgán pre OPBK dôraz na zamedzenie vzniku konfliktu záujmov na všetkých proceských úrovniach implementácie pri zástupcoch všetkých zainteresovaných subjektoch.

Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a jej prílohách, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu schvaľovania ŽoNFP, sú zamestnanci RO, SO/RO, externí hodnotitelia projektov, členovia overovacej komisie aplikácie výberových kritérií pred každým jej zasadnutím povinný podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti. Povinnosti, ktoré z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení ich pracovného pomeru s RO, resp. po ukončení platnosti dohody ovykonaní práce mimo pracovného pomeru s RO.

 Konflikt záujmov

Hodnotitelia musia dodržiavať podmienky dané Správou o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich s dotazníka.  Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním, konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodnovaniu o využívaní fondov EÚ SR schválenou uznesením vlády SR č. 797 z 18. augusta 2004 a uznesením vlády SR č. 449 z 23.mája 2007 k aktualizácii záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.

Vo všetkých rozhodovacích procesoch  súvisiacich s prerozdeľovaním štruktorálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu EÚ sa musí dbať na to, aby zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov o NFP a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov (ďalej "zainteresovaných osôb"- ich špecifikáciu obsahuje čl. II) nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov (ďalej "konflikt záujmov").  Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobých vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a schvaľovaním predkladaných projektov.

Všetky relevantné zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci musia obsahovať ustanovenie o odstúpení od zmluvy a vrátení nakontrahovaných prostriedkov, pokiaľ príslušný orgán prešetrujúci sťažnosť alebo iné obdobné podanie dospeje k záveru, že pravidlo zákazu konfliktu záujmov bolo porušené.

Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti a zainteresované osoby:

Príprava a podávanie projektov

Osoby poverené RO OPBK poskytovaním informácií pre predkladateľov projektov (na úrovni ustredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do príravy, predkladania, ani implenetácie projektov. Osoby podieľajúce sa na príprave výziev/grantových schém/schém štátnej pomoci (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Osoby podieľajúce sa na príprave a implementácii projektov v rámci verejnej správy (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do hodnotenia a výberu projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Posudzovanie administratívnej zhody 

Osoby poverené RO OPBK posudzovaním administratívnej zhody nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov.

Hodnotenie a výber projektov

Osoby poverené RO OPBK hodnotením projektov nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/štátnej pomoci.

Externí hodnotitelia nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci. 

Členovia komisiínesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/granotvej schémy/schémy štátnej pomoci.

Akékoľvek iné osoby zúčastňujúce sa hodnotenia a výberu projektov alebo kontroly týchto procesov nesmú byť zaiteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v ráci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Za osobu zaiteresovanú do prípravy projektov sa považuje osoba, ktorá bola od vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie implementácie projektu podporeného z danej výzvy v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s predkladateľom projekto alebo sa osobne podielala na vypracovaní projektu pre žiadateľa o podporu alebo pre organizáciu v budúcnosti zainteresovanú do implementácie projektu (napr: platený konzultat, lektor alebo zamestnanec akéhokoľvek subjektu verejného alebo súkromného práva, ktorý za úplatu vypracoval daný projekt).

Za osobu zaiteresovanú do prípravy projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou, ktorej pracovnou úlohou je poskytovať informácie a konzultácie pre potencionálnych žiadateľov o podporu, ak je výkon tejto funkcie financovaný z verených zdrojov.

Za osobu zainteresovanú do predkladania projektov sa považuje osoba, ktorá v mene žiadateľa o podporu predkladá daný projekto RO OPBK, resp. SO/RO OPBK .

Za osobu zainteresovanú do predkladania projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou, ktorej pracovnou úlohou je prijímať projekty v rámci danej výzvy na predkladanie projektov.

 Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa považuje osoba, ktorá sa v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s organizáciami realizujúcimi podporený projekt osobne podiela na realizácii úloh, opatrení a aktivít, ktoré sú súčasťou projektu podporeného v rámci danej výzvy na predkladanie projektov alebo ktorá prijíme finančné prostriedky z rozpočtu podporeného projektu alebo inú formu kompenzácie od organizácií podieľajúcich sa na realizácii podporeného projektu za služby súvisiace s realizáciou podporeného projektu.

Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou, ktorej pracovnou úlohou je monitorovať, kontrolovať alebo hodnotiť rozsah a kvalitu realizácie podporených projektov, ich rozpočtov a súvisiacich aktivít a výkon tejto úlohy je financovaný z verejných zdrojov. 

 Tieto osoby nemôžu byť zainteresované do prípravy a predkladania projekov.