Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Operačný program Bratislavský kraj

Východiská

Bratislavský kraj je z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska najvýznamnejším sídelným zoskupením Slovenska a má všetky predpoklady na úspešné zvládnuť výzvy tzv. globalizácie, ktorá prináša výššiu medzinárodnú konkurenciu, spojenú s vysokou dynamikou zmien na trhoch, rýchlym zvyšovaním technologickej úrovne, informatizáciou a internacionalizáciou ekonomických činností v oblasti produkcie a služieb. Na druhej strane však treba mať na zreteli zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja územia, realizovaného jednak prostredníctvom zlepšovania atraktivity sídel, t. j. najmä ich verejných priestorov, dostupnosti do centra a zvýšenou starostlivosťou o kultúrno-historické dedičstvo a prírodné bohatstvo Bratislavského kraja.

Bratislavský kraj, resp. bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia a jeho centrum Bratislava, sústreďuje rozhodujúce vedeckovýskumné, kultúrne, finančné a vzdelávacie inštitúcie Slovenska. Hospodársky a sociálny potenciál Bratislavského kraja a osobitne jeho vzťahy so susediacimi rozvinutými sídelnými aglomeráciami (viedenskou aglomeráciou a hospodársky rozvinutými regiónmi severozápadného Maďarska) spolu s polohou Bratislavy na križovatke koridorov európskeho významu priraďujú Bratislave funkciu brány Slovenska do EÚ. Dôkazom toho je aj podpora aktivít v Bratislavskom kraji z iných nástrojov NSRR.

V súlade s lisabonskou stratégiou, podporovanou politikou súdržnosti, ponúka Bratislavský kraj slovenským regiónom špecifické služby v oblasti zvyšovania konkurencieschopnosti. Prostriedky vyčlenené na realizáciu politiky súdržnosti (ŠF a KF) v programovom období 2007 – 2013 budú v súlade s lisabonskou agendou vo väčšej miere smerovať do oblastí s vyššou pridanou hodnotou, t. j. do výskumu, vývoja, inovácií a ľudského kapitálu,  do značnej miery sústredných v bratislavsko-trnavskej aglomerácii, ktorá sa postupne s rozvojom dopravnej a komunikačnej infraštruktúry rozširuje z územia Bratislavského kraja aj na územia Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

Pri realizácii stratégie sa bude zároveň klásť dôraz na rešpektovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja a podporu synergie medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym rozmerom. Bratislavský kraj prežíva dynamický rozvoj, a to jednak smerom na ostatné územie Slovenska, ako aj na územia susediacich štátov. V rámci tohto rozvoja prebiehajú suburbanizačné procesy, v ktorých dochádza jednak k migrácii obyvateľstva z miest do okolitých obcí, ako aj k zvýšenej migrácii pôvodne vidieckeho obyvateľstva za prácou do mestských oblastí. To vyvoláva prestavbu pôvodného bytového fondu vidieckych sídel, ako aj novú výstavbu, spojenú so záberom kvalitného poľnohospodárskeho a lesného územia v okolí centier osídlení. Zvýšená dochádzanie za prácou do centier osídlenia zároveň spôsobuje dopravné kongescie, ktoré umocňuje aj výrazný rast osobnej automobilovej dopravy na úkor hromadnej koľajovej a autobusovej dopravy.

Táto situácia, typická negatívna sprievodná črta globalizačných a urbanizačných procesov, si vyžaduje urýchlene prebudovať pôvodné vidiecke sídla na prímestské „zelené“ sídla, ako aj zlepšiť dopravnú infraštruktúru lokálneho a regionálneho významu s podporou rozvoja systémov hromadnej dopravy.

Bratislavský kraj musí vzhľadom na vysoký stupeň ekonomickej otvorenosti hľadať efektívne stratégie na udržanie dlhodobého ekonomického rastu a posilnenie konkurencieschopnosti v medzinárodnom kontexte. Musí sa flexibilne adaptovať na nové podmienky, využiť zmeny v ekonomike a zároveň aj predvídať a vytvárať vlastné nové rozvojové trajektórie, založené na endogénnych faktoroch. Napriek dominantnému postaveniu v národnej ekonomike, kde v ekonomickej výkonnosti výrazne prevyšuje ostatné regióny SR, v európskom porovnaní môžeme pozorovať isté zaostávanie Bratislavského regiónu. Budúce rozvojové možnosti sú do veľkej miery ohraničené schopnosťou regiónu vytvárať nové a lepšie pracovné miesta v konkurencieschopných podnikoch.

Stratégia v oblasti podpory inovatívnosti a informatizácie nadväzuje na špecifické priority NSRR, ktoré podporujú tieto aktivity na celoštátnej úrovni, a zameriava sa na podporu aktivít regionálneho a lokálneho významu.

Pri formulácii programu boli zohľadnené priority rozvoja Bratislavského kraja, formulované v dokumente Stratégia rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja z roku 2003. Východiskom stratégie zvolenej pre OPBK boli skúsenosti s implementáciou programu Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 2.

 

Ciele

Globálny cieľ OPBK vychádza zo sociálno-ekonomickej analýzy kraja, SWOT analýzy a identifikovaných disparít a faktorov rozvoja.

Globálnym cieľom OPBK je  posilniť konkurencieschopnosť regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Takto formulovaný globálny cieľ nadväzuje na komplexnú stratégiu ďalšieho rozvoja Bratislavského kraja, ako aj na stanovený systém implementácie intervencií zo ŠF v kraji prostredníctvom niekoľkých OP. Globálny cieľ OPBK reaguje na potrebu zvýšenej podpory inovatívneho podnikania a informačnej spoločnosti ako kľúčových faktorov na zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu a konkurencieschopnosti kraja. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie kvalitatívnych parametrov územia, výrazne ovplyvňujúcich atraktivitu kraja pre jeho obyvateľov.

Prioritné osi

Globálny cieľ OPBK je napĺňaný prostredníctvom dvoch prioritných osí OPBK.

Prioritná os 1: Infraštruktúra

V prioritnej osi boli definované tieto oblasti podpory:

Opatrenie 1. 1: Regenerácia sídiel

 • Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí mesta Bratislava,
 • Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídel,
 • Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Opatrenie 1. 2: Regionálna a mestská hromadná doprava

 • Zriadenie jednotného tarifného systému,
 • Vybudovanie prestupných terminálov,
 • Podpora MHD - príprava a realizácia aktivít zameraných na zvýšenie kvality systému integrovanej osobnej hromadnej dopravy a zníženie jej negatívneho vplyvu na životné prostredie, dobudovanie zariadení na preferenciu koľajovej dopravy na riadených križovatkách, obstaranie a inštalácia riadiaceho softvéru s atribútmi preferencie koľajovej dopravy,
 • Informačné zabezpečenie - jednotný informačný systém, marketingová podpora celého systému.

Prioritná os 2: Vedomostná ekonomika

V rámci prioritnej osi boli definované tieto oblasti podpory:

Opatrenie 2. 1: Inovácie a technologické transfery

 • Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v malých a stredných podnikoch,
 • Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v malých a stredných podnikoch s cieľom znížiť energetickú a materiálovú náročnosť alebo využiť energiu  z obnoviteľných zdrojov,
 • Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v malých a stredných podnikoch zameraných na predchádzanie vzniku znečistenia ovzdušia alebo zníženia emisií  do ovzdušia a pod.,
 • Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality.

Opatrenie 2. 2: Informatizácia spoločnosti

 • Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni vrátane podpory budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest,
 • Podpora dostupnosti širokopásmového internetu,
 • Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v malých a stredných podnikoch.

Operačný program Bratislavský kraj.zip

Operačný program Bratislavský kraj (revízia).zip