OPBK schválila Európska komisia dňa 3. 12. 2007 rozhodnutím K(2007)6125. V súlade so zákonom č. 372/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 1.11.2010 kompetencie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj presúvajú na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Globálny cieľ operačného programu v programovom období 2007 - 2013:
Posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Aktuality

Aktuálne výzvy