Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

KONFERENCIA "OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ – MOŽNOSTI ČERPANIA PROSTRIEDKOV A REKAPITULÁCIA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV"

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje konferenciu pod názvom:

 

Operačný program Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov a rekapitulácia dosiahnutých výsledkoV
 
 
Hlavné motto konferencie:
„Informovať o možnostiach, ktoré ponúka Operačný program Bratislavský kraj pre verejný sektor v druhej polovici programového obdobia do roku 2013 a predstavenie dosiahnutého pokroku pri implementácií operačného programu.“
 

Účastníci konferencie získajú základné informácie o súčasnom stave implementácie Operačného programu Bratislavský kraj a o podmienkach oprávnenosti v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblasti - prioritná os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a podmienkach oprávnenosti v rámci aktivity 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni - prioritná os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Termín a miesto konania: 17. decembra 2010 o 09.00 hod., Hotel Gate One, Ambrušova 7, Bratislava - Trnávka.