Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

KONFERENCIA „MOŽNOSTI ČERPANIA PROSTRIEDKOV Z OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ – SÚKROMNÝ SEKTOR“

KONFERENCIA „MOŽNOSTI ČERPANIA PROSTRIEDKOV Z OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ – SÚKROMNÝ SEKTOR“


Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje konferenciu pod názvom:

„ Možnosti čerpania prostriedkov z Operačného programu
Bratislavský kraj – súkromný sektor“.


Hlavné motto konferencie: „Sústrediť na jednom mieste všetky subjekty, ktoré budú zainteresované do implementácie Operačného programu Bratislavský kraj, a opätovne tak priblížiť odbornej i laickej verejnosti možnosti, ktoré ponúka Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013.“

Účastníci konferencie získajú základné informácie o Operačnom programe Bratislavský kraj a podmienkach predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Termín a miesto konania: 16. septembra 2008 o 09.00 hod., Hotel Barónka, Bratislava - Rača.

PODMIENKY ÚČASTI:

Vašu účasť na konferencii prosíme potvrdiť zaslaním kompletne vyplnenej záväznej prihlášky v termíne najneskôr do 10. septembra 2008 na e-mailovú adresu: jana.mitasova@build.gov.sk

Program konferencie a záväzná prihláška:

Na základe záväznej prihlášky bude prvým 80 prihláseným záujemcom zaslaná pozvánka v elektronickej podobe, ktorá bude slúžiť ako vstupenka na konferenciu. Z dôvodu limitovanej kapacity neručíme, že všetkým prihláseným záujemcom bude zaslané potvrdenie účasti.
Tešíme sa na Vašu účasť a možnosť prezentovať Vám zaujímavé informácie spojené s využívaním prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na posilnenie konkurenčnej schopnosti
Bratislavského kraja a na podporu zlepšenia úrovne života v Bratislavskom kraji.

„Konferencia je spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“