Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

KONFERENCIA „MOŽNOSTI ČERPANIA PROSTRIEDKOV Z OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ“

KONFERENCIA „MOŽNOSTI ČERPANIA PROSTRIEDKOV Z OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ“


Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje konferenciu pod názvom:

„ Možnosti čerpania prostriedkov
z Operačného programu Bratislavský kraj“.


Hlavné motto konferencie: „Sústrediť na jednom mieste všetky subjekty, ktoré budú zainteresované do implementácie Operačného programu Bratislavský kraj a priblížiť tak odbornej i laickej verejnosti možnosti, ktoré ponúka Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013.“

Účastníci konferencie získajú základné informácie o Operačnom programe Bratislavský kraj a podmienkach predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej pilotnej výzvy pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Termín a miesto konania:

25. apríla 2008 o 09.00 hod., Hotel Devín, Bratislava.

PODMIENKY ÚČASTI:

Vašu účasť na konferencii prosíme potvrdiť zaslaním kompletne vyplnenej záväznej prihlášky v termíne najneskôr do 22. apríla 2008 na e-mailovú adresu:

jana.mitasova@build.gov.sk


Na základe záväznej prihlášky bude prvým 150 prihláseným záujemcom zaslaná pozvánka v elektronickej podobe, ktorá bude slúžiť ako vstupenka na konferenciu. Z dôvodu limitovanej kapacity neručíme, že všetkým prihláseným záujemcom bude zaslané potvrdenie účasti.

Tešíme sa na Vašu účasť a možnosť prezentovať Vám zaujímavé informácie spojené s využívaním prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu zlepšenia úrovne života v Bratislavskom kraji.

„Konferencia je spolufinancovaná Európskou úniou/ERDF.“