Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Informačná akcia "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj"

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje informačnú akciu s názvom:

"Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj"

Hlavné motto informačnej akcie: „Informovať cieľové skupiny o existencii a zameraní Operačného programu Bratislavský kraj, o aktuálnych možnostiach získania NFP pre verejnú správu a súkromný sektor, o prínosoch OPBK a o dosiahnutých výsledkoch“.

Účastníci informačnej akcie získajú v doobednom bloku základné informácie o Operačnom programe Bratislavský kraj, o podmienkach predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti a o doposiaľ dosiahnutých výsledkoch. V poobednom bloku sa účastníci informačnej akcie budú spoločne so zástupcami Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj venovať problematike procesu verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže, monitorovacích správ projektu, žiadostí o platbu a publicity zo strany prijímateľa.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Termín a miesto konania: 28. mája 2009 o 09.00 hod., Hotel Devín, Bratislava.

PODMIENKY ÚČASTI:

Vašu účasť na informačnej akcii prosíme potvrdiť zaslaním kompletne vyplnenej záväznej prihlášky v termíne najneskôr do 22. mája 2009 na e-mailovú adresu:

jana.mitasova@build.gov.sk

Program informačnej akcie a záväzná prihláška.

Na základe záväznej prihlášky bude prvým 100 prihláseným záujemcom zaslaná pozvánka v elektronickej podobe, ktorá bude slúžiť ako vstupenka na informačnú akciu. Z dôvodu limitovanej kapacity neručíme, že všetkým prihláseným záujemcom bude zaslané potvrdenie účasti.

Tešíme sa na Vašu účasť a možnosť prezentovať Vám zaujímavé informácie spojené s využívaním prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na posilnenie konkurenčnej schopnosti Bratislavského kraja a na podporu zlepšenia úrovne života v Bratislavskom kraji.

„Informačná akcia je spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“