Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre OPBK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

www.mpsr.sk

Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj

Ing. Monika Soy Pilátová – manažérka publicity

Telefón: +421 (0) 2 583 17 272
E-mail: opbk@build.gov.sk