Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Monitorovací výbor pre OPBK - všeobecne

V súlade s čl. 63 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF (ďalej len „Všeobecného nariadenia“) bol Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „MV OPBK“) zriadený do troch mesiacov od jeho schválenia Európskou komisiou (t. j. do 2. 3. 2008). Prvé zasadnutie MV OPBK sa konalo dňa 21. 2. 2008.

Monitorovací výbor v zmysle princípu partnerstva monitoruje účinnosť a kvalitu vykonávania Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“), ktorý je implementovaný v programovom období 2007 - 2013. Monitorovací výbor zosúlaďuje požiadavky orgánov štátnej správy ako aj ďalších zainteresovaných subjektov tak, aby sa prispelo k vyváženému rozvoju Slovenska a zabezpečuje dohľad nad implementáciou OPBK.
V súlade s čl. 65 Všeobecného nariadenia MV OPBK plní nasledovné úlohy:
  • do 6 mesiacov od schválenia OPBK schvaľuje kritériá výberu projektov a všetky ich revízie v súlade s potrebami programovania;
  • pravidelne monitoruje pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov OPBK na základe dokumentov, ktoré predkladá Riadiaci orgán pre OPBK;
  • monitoruje výsledky implementácie OPBK, najmä dosahovanie cieľov stanovených pre každú prioritnú os OPBK a výsledky hodnotenia realizovaného počas vecne príslušného obdobia v súlade s článkom 48, odsek 3 Všeobecného nariadenia;
  • posudzuje a schvaľuje výročné správy a záverečnú správu o implementácii OPBK pred ich odoslaním Európskej komisii a berie na vedomie priebežnú správu o implementácii OPBK;
  • prerokováva informácie o výročnej kontrolnej správe vypracovanej Orgánom auditu v zmysle článku 62, odsek 1, bod d) Všeobecného nariadenia, alebo o tej časti výročnej kontrolnej správy, ktorá sa vzťahuje na OPBK a o všetkých dôležitých pripomienkach, ktoré môže Európska komisia vzniesť po preskúmaní tejto správy alebo v súvislosti s danou časťou tejto správy;
  • navrhuje Riadiacemu orgánu pre OPBK akúkoľvek revíziu alebo preskúmanie OPBK,
    ktoré by pomohlo dosiahnuť ciele Spoločenstva podľa článku 3 Všeobecného nariadenia alebo zlepšiť jeho riadenie vrátane finančného riadenia;
  • posudzuje a schvaľuje akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie obsahu rozhodnutia Európskej komisie o príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
MV OPBK má najviac 25 členov a jeho štruktúra je vytvorená pomerne v zmysle princípu partnerstva a princípu rodovej rovnosti. Členov Monitorovacieho výboru menuje a odvoláva predseda MV OPBK, ktorým je minister výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Členovia monitorovacieho výboru sú povinní sledovať spoločný cieľ – podporu hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia.
Rokovania Monitorovacieho výboru sa konajú minimálne jedenkrát ročne. Monitorovací výbor sa zriaďuje na dobu určitú, a to do doby prijatia záverečnej správy o vykonávaní OPBK Európskou komisiou v zmysle Všeobecného nariadenia. Riadne rokovania monitorovacieho výboru sa konajú spravidla v druhom štvrťroku kalendárneho roka.
Ostatné informácie o členoch, úlohách a organizácii rokovaní MV OPBK sú uvedené v Štatúte a Rokovacom poriadku Monitorovacieho výboru pre OPBK.