Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Interim hodnotenie Operačného programu Bratislavský kraj

pravidelné hodnotenie OPBK jún 2010

Predmetné hodnotenie bolo vzaté na vedomie Monitorovacím výborom pre OPBK na jeho zasadnutí dňa 25.10.2010.

Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovanosti a publicity v polovici PO 2007-2013

 Vyhodnotenie výsledkov opatrení v oblasti informovanosti a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 bolo vykonané v zmysle čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. Výsledky predmetného hodnotenia boli prezentované na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.6.2011.

Hodnotenie výkonu činností SORO pre OPBK

 V súlade s ustanoveniami definovanými v Operačnom programe Bratislavský kraj bola dňa 25. októbra 2010 na 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK uložená riadiacemu orgámu úloha vykonať hodnotenie SORO pre OPBK. Predmetné hodnotenie bolo vykonané v polovici programového obdobia ako strednodobé hodnotenie procesu implementácie prioritnej osi 1 prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja ako SORO pre OPBK.

Evaluation of the performance of the Intermediary Body under the Managing Authority for the Operational Programme Bratislava Region - Evaluation Report - Summary

 Pravidelné hodnotenie OPBK rok 2013 - SJ

 Regular evaluation of the OPBR year 2013 - AJ

Strategické hodnotenie OPBK 2007-2013 - SJ.pdf

Strategic evaluation of OPBR 2007-2013 - AJ.pdf