Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Opatrenie 1.2

 
Kód ITMS Prijímateľ Názov projektu
 20310220001  Hlavné mesto SR Bratislava  Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova
 22310220005  Bratislavský samosprávny kraj  Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
22310220004 Hlavné mesto SR Bratislava Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. Etapa
22310220006 Mesto Senec Terminál integrovanej dopravy v Senci
22310220007 Mesto Pezinok Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
22310220008 Hlavné mesto SR BRatislava Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
22310220011 Trolejbusová trať konečná Gaštanová Trolejbusová trať konečná Gaštanová
22310220014 Trolejbusová trať Trenčianska Trolejbusová trať Trenčianska