Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj

Dátum: 10. 7. 2008

Dňa 2. júna 2008 sa na pôde MVRR SR v Bratislave konalo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „MV OPBK“).

Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj, pod vedením Ing. Igora Štefanova, podpredsedu MV OPBK, schválil hodnotiace kritériá pre vybrané opatrenia OPBK, merateľné ukazovatele horizontálnych priorít OPBK, schválil s pripomienkami Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2007 a vzal na vedomie Informáciu o implementácii OPBK, Informáciu o Komunikačnom pláne OPBK a Informáciu o úpravách Programového manuálu pre OPBK.

Monitorovací výbor v zmysle princípu partnerstva monitoruje účinnosť a kvalitu vykonávania Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“), ktorý je implementovaný v programovom období 2007 - 2013. Monitorovací výbor zosúlaďuje požiadavky orgánov štátnej správy ako aj ďalších zainteresovaných subjektov tak, aby sa prispelo k vyváženému rozvoju Slovenska a zabezpečuje dohľad nad implementáciou OPBK.

Materiály z 2. zasadnutia MV OPBK nájdete v sekcii Monitorovací výbor pre OPBK /Rokovania monitorovacieho výboru pre OPBK.