Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Rozhodnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK na základe písomnej procedúry zo dňa 25. júna 2012

Dátum: 13. 7. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje Uznesenie Monitorovacieho výboru pre OPBK č. 16/2012 mimo zasadnutia (rozhodnutie písomnou procedúrou) zo dňa 25. júna 2012 a Zápis o rozhodnutí mimo zasadnutia MV pre OPBK z 25. júna 2012 (rozhodnutie písomnou procedúrou).

Uznesením Monitorovacieho výboru pre OPBK č. 16/2012 bola schválená na úrovni Prioritnej osi 1 OPBK zmena charakteru core merateľného ukazovateľa č. 22 na obyčajný ukazovateľ výsledku a na úrovni Prioritnej osi 2 OPBK doplnenie štyroch nových core merateľných ukazovateľov (č. 4, 7, 10 a 23) na základe odporúčaní Európskej komisie. Uznesením Monitorovacieho výboru pre OPBK č. 16/2012 bola schválená aj Výročná správa o vykonávaní OPBK za rok 2011.

Uznesenie Monitorovacieho výboru pre OPBK č. 16/2012 zo dňa 25. júna 2012 a Zápis o rozhodnutí mimo zasadnutia MV pre OPBK zo dňa 25. júna 2012 sú zverejnené v sekcii Monitorovací výbor pre OPBK  - v časti  Rokovania monitorovacieho výboru pre OPBK