Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Písomné vyzvanie k predloženiu žiadostí o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA III.

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 26. 11. 2015 do 11. 12. 2015
Kód výzvy: OPBK-2015-JESSICA III

Písomné vyzvanie OPBK - 2015-JESSICA III

Žiadosť o NFP OPBK-2015-JESSICA III.doc