Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie finančného nástroja JESSICA II

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 9. 2. 2015 do 28. 2. 2015
Kód výzvy: OPBK-2015-JESSICA II

Písomné vyzvanie OPBK-2015-JESSICA II.docx

Vzor žiadosti o NFP OPBK-2015-JESSICA II.doc

Protokol k žiadosti o NFP OPBK-2015-JESSICA.doc