Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Trinásta výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK - opatrenie 2.1 OPBK

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.1. Inovácie a technologické transfery
Dátum platnosti: od 25. 6. 2014 do 25. 9. 2014
Kód výzvy: OPBK/2014/2.1/13

Výzva OPBK/2014/2.1/13.doc

Príloha 1 Opis projektu.doc

Príloha 2 Žiadosť o NFP.doc

Príloha 3 Rozpočet projektu.xls

Príloha 4 Zmluva o poskytnutí NFP.zip

Príloha 5 Zmluva o zriadení záložného práva.doc

Príloha 6 Programový manuál verzia 10 v znení aktualizácie č.4.zip

Príloha 7 Príručka pre žiadateľa.zip

Priloha 8 Formulare k ZoNFP.rar

Príloha 9 Schéma pomoci de minimis OPBK DM-12/2014 .doc

 

Často kladené otázky k predmetnej výzve sú zverejnené v sekcii Často kladené otázky (FAQ).

 

Oznam pre oprávnených žiadateľov o NFP - Metodický výklad CKO z 15.7.2014

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") upozorňuje oprávnených žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy č. OPBK/2014/2.1/13, že pri spôsobe predkladania povinnej prílohy č. 7 k žiadosi o nenávratný finančný príspevok majú postupovať v zmysle Metodického výkladu CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.8 zo dňa 15. júla 2014. Metodický výklad je zverejnený na stránke www.nsrr.sk a na tu na stránke www.opbk.sk (viď dole).

 Metodický výklad CKO z 15.07.2014.pdf

 

Oznam - Príloha č. 5H k ŽoNFP

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") oznamuje žiadateľom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód výzvy: OPBK/2014/2.1/13 (ďalej len "výzva"), že v rámci prílohy č. 8 Formuláre k ŽoNFP tejto výzvy, bola vykonaná v čestnom vyhlásení žiadateľa - príloha č. 5H oprava administratívnej chyby pri čísle Schémy pomoci de minimis. Správne číslo Schémy pomoci de minimis je číslo DM-12/2014. Správne znenie prílohy č. 5H je zverejnené v rámci prílohy č. 8 Formuláre k ŽoNFP tejto výzvy. V prípade, že bude daná príloha č. 5H žiadosti o nenávratný finančný príspevok doručená s nesprávnym číslom Schémy pomoci de minimis, bude žiadateľ v rámci kontroly formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok vyzvaný na nápravu.

Príručka pre žiadateľa/prijímateľa verzia 12

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že od 15. októbra 2014 je aktuálne platná Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 12.

Príručka pre žiadateľa SS verzia 12.zip

Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci Orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód výzvy: OPBK/2014/2.1/13 (ďalej len "výzva").

 Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu.doc

 

RO OPBK zverejňuje Zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - Zásobník projektov 

 Aktualizovaný Zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - Zásobník projektov v rámci výzvy č. OPBK 2014/2.1/13.xls