Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Dvanásta výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 2. 5. 2013 do 2. 10. 2013
Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

Výzva OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

Príloha 1 Žiadosť o NFP.doc

Príloha 2 Opis projektu VS.doc 

Príloha 3 Rozpočet projektu.xls

Príloha 4 Formulár ISRMO.doc

Príloha 5 Zmluva o NFP - ISRMO.doc

Príloha 6 Programový manuál v znení aktualizácie č.2.zip

Príloha 7 Príručka pre žiadateľa.zip

Príloha 8 Formuláre k ŽoNFP.zip 

 

Oznam o predĺžení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,  kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

   Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

 

 Oznam k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalen len "RO OPBK") poskytuje k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO, vo vopred dohodnutom termíne, konzultácie na RO OPBK (v zmysle inštrukcií uvedených v bode 7 Výzvy). Vzhľadom na to, že Hlavné mesto SR Bratislava je nositeľom Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej len "ISRMO"), účasť zástupcu nositeľa ISRMO pri poskytnutých konzultáciách jednotlivým oprávneným mestským častiam Bratislavy je povinná. V nadväznosti na uvedené RO OPBK upozorňuje oprávnené mestské časti, aby si najprv dohodli termín so zástupcom nositeľa ISRMO Hlavného mesta SR Bratislava a následne nato si dohodli termín na RO OPBK.

 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že došlo k akutalizácii:

- Prílohy č.1 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO (viď dole prílohy pod textom)

- Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - verejná správa, verzia 10 v znení aktualizácie č.1 platnej od 17.05.2013 (ďalej "Príručka"). V aktualizovanej Príručke boli vykonané úpravy v kapitole 10 Informácia o horizontálnych prioritách z dôvodu požiadavky koordinátorov horizontálnych priorít trvalo udržateľného rozvoja a informatizácie spoločnosti o aktualizáciu odkazu na webové stránky a v kapitole 11.3 Vysvetlivky k prílohám ŽoNFP, bod Príloha č. 26 z dôvodu odstránenia duplicity časti prílohy č. 26 uvedenej pod bodom b), zjednotenia názvu dokumentu "Komunitnýplán sociálnych služieb", spresnenie textu v bode f) a spresnenia textu čestného vyhlásenia. Aktuálne platnú Príručku verzia 10 v znení aktualzácie č.1 možno nájsť v sekcii - Dokumenty.

 Príloha 1 - Žiadosť o NFP - zmena prílohy č. 26.doc

Príloha 7 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v znení aktualizácie č.1.zip

 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 21.6.2013 nadobudla platnosť Aktualizácia č. 3 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 10.

Príloha 6 Programový manuál verzia 10 v znení aktualizácie č.3.zip

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje Zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - Zásobník projektov

Zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - Zásobník projektov v rámci výzvy č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov

Na Riadiacom orgáne pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "OPBK") je evidovaný Zoznam žiadostí o NFP odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (ďalej len "zásobník projektov") určených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK (Ďalej len "výzva), kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

 V súlade so schváleným finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK využiť dodatočné voľné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré sú zaradené v zásobníku projektov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok zaradených v zásobníku projektov v rámci výzvy, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

Výška dodatočných voľných finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku určeného na žiadosti o nenávratný finančný príspevok zaradené v zásobníku projektov, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO je 2 481 389,78 EUR.

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov.doc

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje aktualizovaný Zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - Zásobník projektov

 Aktualizovaný Zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - Zásobník projektov v rámci výzvy č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov

Na Riadiacom orgáne pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "OPBK") je evidovaný Zoznam žiadostí o nenávratný finančný príspevok odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (ďalej len "zásobník projektov") určených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK (ďalej len "výzva"), kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

V súlade so schválených finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK využiť dodatočné voľné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré sú zaradené v zásobníku projektov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok zaradených v zásobníku projektov v rámci výzvy, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

 Výška dodatočných voľných finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku určeného na žiadosti o nenávratný finančný príspevok zaradené v zásobníku projektov (čiastkové projekty), kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO je 1 856 636,58 EUR.

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov.doc