Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Jedenásta výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 OPBK

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti
Dátum platnosti: od 26. 4. 2013 do 26. 7. 2013
Kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11

Výzva OPBK/2013/2.2/11

Príloha 1 Žiadosť o NFP.doc

Príloha 2 Opis projektu.doc

Príloha 3 Rozpočet projektu.xls

Príloha 4 Zmluva o poskytnutí NFP.doc

Príloha 5 Zmluva o zriadení záložného práva.doc

Príloha 6 Programový manuál verzia10 v znení aktualizácie č.1.zip

Príloha 7 Príručka pre žiadateľa.zip

Príloha 8 Formuláre k ŽoNFP.zip

Príloha 9 Schéma pomoci de minimis OPBK v znení dodatkov č. 1,2,3,4 a 5.doc

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 21.6.2013 nadobudla platnosť Aktualizácia č.3 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 10.

 Príloha 6 Programový manuál verzia 10 v znení aktualizácie č.3.zip

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom že v mesiaci november 2013 nadobudol platnosť Dodatok č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj č. DM - 13/2008.

Dodatok č. 6 k Schéme pomoci de minimis OPBK.doc

 Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK - kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na výzvu č. OPBK/2013/2.2/11.

 Navýšenie alokácie na výzvu OPBK/2013/2.2/11.doc

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje Zoznam  žiadostí o NFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - Zásobník projektov

Zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - Zásobník projektov v rámci výzvy č. OPBK/2013/2.2/11.xls

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov

Na RO OPBK je evidovaný Zoznam žiadostí o NFP odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (ďalej len "zásobník projektov") určených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK (ďalej len "výzva"), kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11.

V súlade so schváleným finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK využiť dodatočné voľné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré sú zaradené v zásobníku projektov MPRV SR ako OPBK uverejňuje oznam o uvoľnení dodatočných voľných fin. prostriedkov pre žiadosti o NFP zaradené v zásobníku projektov v rámci výzvy, kód výzvy: OPBK/2013/2.2./11.

Výška dodatočných voľných fin. prostriedkov NFP určeného na ŽoNFP zaradené v zásobníku projektov, kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11 je 655 289,82 EUR.

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov.docx