Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Desiata výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 1.1 OPBK

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 22. 4. 2013 do 25. 7. 2013
Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10

Výzva OPBK/2013/1.1/10

 Príloha 1 Ziadost o NFP.doc

 Príloha 2 Opis projektu.doc

 Príloha 3 Rozpočet projektu.xls

 Príloha 4 Zmluva o poskytnutí NFP.doc

 Príloha 5 Programový manuál 10 v znení aktualizácie č.1.zip

 Príloha 6 Príručka pre žiadateľa.zip

 Príloha 7 Formuláre k ŽoNFP.zip

 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že došlo k aktualizácii Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - verejná správa, verzia 10 v znení aktualizácie č.1 platnej od 17.05.2013.

  Príloha 6 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v znení aktualitácie č. 1.zip

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 21.6.2013 nadobudla platnosť Aktualizácia č.3 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 10.

Príloha 5 Programový manuál 10 v znení aktualizácie č.3.zip

Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK - kód výzvy:OPBK/2013/1.1/10

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK) z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na výzvu č. OPBK/2013/1.1/10.

Navýšenie alokácie na výzvu c.OPBK/2013/1.1/10