Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 31. 1. 2012 do 1. 10. 2012
Kód výzvy: neuvedený

Kód oznamu: ISRMO/2012/01

 Oznam o možnosti predkladať ISRMO.doc  rtf.

OZNAM O UKONČENÍ POZASTAVENIA OZNAMU O MOŽNOSTI PREDKLADANIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA MESTKÝCH OBLASTÍ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje všetkým oprávneným predkladateľom, že ukončuje pozastavenie Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí zo dňa 16.05.2012, a posúva dátum ukončenia Oznamu na 1. október 2012.

Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí je nevyhnutné doručiť osobne do podateľne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Prievozská 2/B, Bratislava v pracovných dňoch v termíne od 10. júla 2012 do 1. októbra 2012 od 8:00 hod do 14:00 hod, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 1. októbra 2012 na nižšie uvedenú adresu (miesto predkladania ISRMO):

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj

Prievozská 2/B

825 25 Bratislava 26

 Ukončenie pozastavenia Oznamu o možnosti predkladania ISRMO

  

OZNAM O VYDANÍ USMERNENIA č.2/2012 K OZNAMU O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ISRMO V RÁMCI OPBK (kód oznamu: ISRMO/2012/01)

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj dňa 16.05.2012 z dôvodu preskúmavania podmienok poskytnutia pomoci a posúdenia kritérií uvedených v článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ pozastavil Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci OPBK, kód oznamu: ISRMO/2012/01.

Riadiaci orgán pre OPBK v ozname o pozastavení Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí zo dňa 16.05.2012 uviedol, že všetky zmeny v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí budú zverejnené prostredníctvom Usmernenia RO OPBK k Oznamu.
Riadiaci Orgán pre Operačný program Bratislavský kraj týmto oznamuje všetkým oprávneným subjektom, že dňa 04.07.2012 vydáva Usmernenie č.2/2012 k Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí.

Usmernenie č.2/2012 k Oznamu o možnosti predkladania ISRMO v rámci OPBK

 

OZNAM O POZASTAVENÍ OZNAMU O MOŽNOSTI PREDKLADANIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA MESTSKÝCH OBLASTÍ

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu preskúmania podmienok poskytnutia pomoci pozastavuje Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (kód: ISRMO/2012/01).

Oznam je pozastavený na dobu minimálne 30 kalendárnych dní.

Dátum ukončenia Oznamu sa posúva minimálne o dobu pozastavenia Oznamu. Počas doby pozastavenia Oznamu nebude možné predkladať ISRMO. Zmeny v rámci ISRMO budú zverejnené prostredníctvom Usmernenia RO OPBK k Oznamu, ktoré bude vydané v priebehu pozastavenia Oznamu.

 V prípade, že v čase vydania tohto Pozastavenia oznamu predkladatelia doručia ISRMO osobne na adresu uvedenú v Ozname alebo odošlú poštou, resp. kuriérom, bude im ISRMO vrátená.

 Pozastavenie Oznamu o možnosti predkladania ISRMO

 

Oznam pre žiadateľov o oprávnenosti výdavkov na vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy mesta v rámci prípravy Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejňuje oznam, ktorého cieľom je oboznámiť žiadateľov s pravidlami oprávnenosti výdavkov na vypracovanie socio-ekonomickej analýzy v rámci "Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí" zo dňa 31.1.2012.

Oprávnené výdavky na vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy, povinnej Prílohy č. 5 k Integrovanej stratégii rozvoja mestských oblastí, musia vzniknúť a byť uhradené žiadateľom (v prípade ISRMO nositeľom ISRMO) v období po 31.januári 2012.

Vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy musí byť v súlade s platnými predpismi EÚ a SR, okrem iného s pravidlami riadiacich a kontrolných systémov, oprávnenosti, poskytovaním informácií a publicity a taktiež s pravidlami verejného obstarávania, hospodárskej súťaže a environmentálnymi pravidlami.

Oznam pre oprávnené subjekty v rámci Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí č. ISRMO/2012/01 o vydaní Usmernenia č.1/2012.

RO OPBK vydal dňa 10. apríla 2012 Usmernenie č.1/2012 k niektorým podmienkam oprávnenosti Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Usmernenie je zverejnené v sekcii Dokumenty - v časti Usmernenia RO OPBK.

 Zrušenie Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí č. ISRMO/2012/01

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v zmysle kapitoly 6, bodu 6.1 Osobitné ustanovenia Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj č. ISRMO/2012/01 ruší Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj č. ISRMO/2012/01, nakoľko v priebehu jeho zverejnenia došlo k podstatným zmenám podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s kritériami predvýberu. 

Zrušenie Oznamu o možnosti predkladania ISRMO