Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 OPBK

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti
Dátum platnosti: od 25. 1. 2012 do 15. 5. 2012
Kód výzvy: Výzva OPBK/2012/2.2/09

Výzva OPBK/2012/2.2/09  rtf.

Oznam pre žiadateľov k výzvam č. OPBK/2012/1.2/09 a OPBK/2012/2.2/09 

 Riadiaci orgán OPBK aktualizuje prílohu č.8 Finančná analýza projektu k výzvam č. OPBK/2012/1.2 a č. OPBK/2012/2.2/09. Upozorňujeme žiadateľov o NFP v rámci uvedených výziev, aby postupovali v zmysle aktuálne platnej prílohy č.8.

Príloha 8 aktualizácia Finančná analýza projektu.xls

 Oznam pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev vyhlásených v roku 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev v roku 2012, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstiev v znení neskorších predpisov.