Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj-opatrenie 1.1 OPBK

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 25. 1. 2012 do 15. 5. 2012
Kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09

Výzva OPBK/2012/1.1/09  rtf.

Nová rezervácia termínov na predkladanie ŽoNFP pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09

RO OPBK oznamuje žiadateľom o NFP pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09, že z dôvodu technických problémov ruší všetky potvrdené termíny predkladania ŽoNFP, ktoré si žiadatelia rezervovali v dňoch od 1.3.2012 do 2.3.2012. ŽoNFP predložené podľa predmetného rezervačného formulára nebudú akceptované.

Zároveň RO OPBK oznamuje, že dňa 12.03.2012 o 9:00 hod. bude spustený nový rezervačný formulár pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09.

Oznam pre žiadateľov o NFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev v roku 2012, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.