Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

8. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2.OPBK

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti
Dátum platnosti: od 20. 1. 2012 do 30. 4. 2012
Kód výzvy: OPBK/2012/2.2/08

Výzva OPBK/2012/2.2/08. doc rtf

OZNAM O PREDĹŽENÍ TERMÍNU PREDKLADANIA VÝZVY Č. OPBK/2012/2.2/08

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj predlžuje z dôvodu technických problémov systému ITMS termín ukončenia výzvy č. OPBK/2012/2.2/08 z pôvodného dátumu 26.4.2012 na 30.4.2012.

 Aktualizácia výzvy č. OPBK/2012/2.2/08

 

 OZNAM PRE ŽIADATEĽOV V RÁMCI VÝZVY OPBK 2012/2.2/08 zo dňa 17. februára 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj aktualizoval prílohu č. 9 - Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorá je v rámci výzvy č. OPBK/2012/2.2/08 zverejnená v prílohe č. 7 Formuláre k ŽoNFP. Oznamujeme žiadateľom o NFP, aby v rámci výzvy používali aktualizovaná prílohu č. 9 - Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy 17_2_2012.

 Príloha 9 - Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy 17_2_2012.xls

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O NFP V RÁMCI VÝZIEV VYHLÁSENÝCH V ROKU 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o nenávratný finanančný príspevok v rámci výziev v roku 2012, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2012 Z.z. o pomoci a podpore posytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.