Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Šiesta výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 OPBK- súkromný sektor

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti
Dátum platnosti: od 1. 12. 2010 do 11. 4. 2011
Kód výzvy: OPBK/2010/2.2/06

Výzva OPBK_2010_2.2_06.doc  (.rtf)

          Priloha 1 Ziadost o NFP SS.doc  (.rtf)

         Priloha 2 Opis projektu.doc (.rtf)

         Priloha 3 Rozpocet projektu.xls

         Priloha 4 Zmluva o poskyt NFP. zip

         Priloha 5 Programovy manual.zip

         Príloha 6 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK súkromný sektor

         Prirucka SS verzia 6.doc 

         Priloha 1 Manual_pre_informovanie_a_publicitu_OPBK.doc

         Príloha 2 Uzivatelska_prirucka_a_modelove_vyhlasenie_MSP.pdf

         Priloha 7 Formulare k ZoNFP.zip

         Priloha 8 Schema pomoci DM.doc  (.rtf)

  OZNAM PRE ŽIADATEĽOV V RÁMCI VÝZVY OPBK/2010/2.2/06 O VYDANÍ USMERNENIA č.2/2011 a  USMERNENIA č.3/2011.

 - Usmernenie č.2/2011 k oprávnenosti žiadateľov zo sektora zdravotníctva

 - Usmernenie č.3/2011 k horizontálnym prioritám

Obe usmernenia sú zverejnené v sekcii Dokumenty - Usmernenia RO OPBK.

 OZNAM PRE ŽIADATEĹOV V RÁMCI VÝZVY OPBK/2010/2.2/06

   Z dôvodu zmien zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.  pristupuje Riadiaci orgán pre OPBK k aktualizácii  prílohy č. 4 výzvy  Zmluva o poskytnutí NFP a prílohy č. 6 výzvy  Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP. Tieto zmeny nemajú vplyv na predkladanie a schvaľovanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že došlo k aktualizácii:

Prílohy č. 4  výzvy Zmluva o poskytnutí NFP planej od 31.01.2011.

Prílohy č. 6 výzvy  Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK – súkromný sektor platnej od 9.02.2011.V aktualizovanej Príručke SS verzia 7 došlo k úprave kapitoly 6.1 Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.

      Príloha 4 - aktualizácia Zmluvy o poskyt NFP

Príloha 6 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK súkromný sektor verzia 7

      Prírucka SS verzia 7

      Priloha 1 Manual_pre_informovanie_a_publicitu_OPBK.doc

      Príloha 2 Uzivatelska_prirucka_a_modelove_vyhlasenie_MSP.pdf

   

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV O NFP V RÁMCI OPBK

 Riadiaci orgán pre OPBK upozorňuje žiadateľov o NFP, že v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj, skupina aktivít  2.2.1 Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni - sú oprávnenými prijímateľmi aj žiadatelia v roli partnerov výhradne pre vyhlásenú Siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód výzvy OPBK/2011/2.2/07.
 
Pre vyhlásenú Šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 nie sú oprávnenými prijímateľmi žiadatelia v roli partnerov.