Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Šiesta výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.1 OPBK

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.1. Inovácie a technologické transfery
Dátum platnosti: od 1. 12. 2010 do 11. 4. 2011
Kód výzvy: OPBK/2010/2.1/06

 Výzva OPBK_2010_2.1_06.doc

         Priloha 1 Ziadost o NFP SS.doc

        Priloha 2 Opis projektu.doc

        Priloha 3 Rozpocet projektu.xls 

        Priloha 4 Zmluva o poskyt NFP.zip

        Priloha 5 Programovy manual.zip

        Príloha 6 Príručka pre žiadateľa/prijimateľa v rámci OPBK súkromný sektor

       Prirucka SS verzia 6.doc

       Priloha 1 Manual_pre_informovanie_a_publicitu_OPBK.doc

       Príloha 2 Uzivatelska_prirucka_a_modelove_vyhlasenie_MSP.pdf

       Priloha 7 Formulare k ZoNFP.zip

       Priloha 8 Schema pomoci DM.doc

       Priloha 9 Schema SP.doc

OZNAM PRE ŽIADATEĹOV V RÁMCI  VÝZVY OPBK/2010/2.1/06 O VYDANÍ USMERNENIA č.2/2011 A USMERNENIA  č.3/2011.

- Usmernenie č.2/2011 k oprávnenosti žiadateľov zo sektora zdravotníctva

- Usmernenie č.3/2011 k horizontálnym prioritám 

Obe usmernenia sú zverejnené v sekcii Dokumenty - Usmernenia RO OPBK.

OZNAM PRE ŽIADATEĹOV V RÁMCI VÝZVY OPBK/2010/2.1/06

Z dôvodu zmien zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.  pristupuje Riadiaci orgán pre OPBK k aktualizácii  prílohy č. 4výzvy  Zmluva o poskytnutí NFP a prílohy výzvy č. 6 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP. Tieto zmeny nemajú vplyv na predkladanie a schvaľovanie žiadostí o NFP.
 

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že došlo k aktualizácii:

 - Prílohy č. 4 výzvy Zmluva o poskytnutí NFP planej od 31.01.2011.

 - Prílohy č. 6 výzvy Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK – súkromný sektor platnej od 9.02.2011. V aktualizovanej Príručke SS verzia 7 došlo k úprave kapitoly 6.1 Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.

    Príloha 4 - aktualizácia zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha 6 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK súkromný sektor verzia 7

     Prirucka SS verzia 7.doc

     Priloha 1 Manual_pre_informovanie_a_publicitu_OPBK.doc

     Príloha 2 Uzivatelska_prirucka_a_modelove_vyhlasenie_MSP.pdf