Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznamy pre žiadateľov

<< < 13 14 15

Dňa 21. februára 2008 sa na MVRR SR konalo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj

V súlade s čl. 63 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF (ďalej len „Všeobecného nariadenia“) bol Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „MV OPBK“) zriadený do troch mesiacov od jeho schválenia Európskou komisiou (t. j. do 2. 3. 2008). Prvé zasadnutie MV OPBK sa konalo dňa 21. 2. 2008. Monitorovací výbor v zmysle princípu partnerstva monitoruje účinnosť a kvalitu vykonávania Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“), ktorý je implementovaný v programovom období 2007 - 2013. Monitorovací výbor zosúlaďuje požiadavky orgánov štátnej správy ako aj ďalších zainteresovaných subjektov tak, aby sa prispelo k vyváženému rozvoju Slovenska a zabezpečuje dohľad nad implementáciou OPBK.
9. 3. 2008
<< < 13 14 15