Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznamy pre žiadateľov

<< < 12 13 14 15 > >>

Výzva na výber externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na výber externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EFRR pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika.
5. 8. 2008

Programový manuál OPBK verzia 3.0 platný od 4. 8. 2008

Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje aktualizovaný dokument Programový manuál OPBK verzia 3.0 platný od 4. 8. 2008.
4. 8. 2008

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj

Dňa 2. júna 2008 sa na pôde MVRR SR v Bratislave konalo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „MV OPBK“).
10. 7. 2008
11. 6. 2008

Usmernenie č. 1/2008 k pilotnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP z verejnej správy, že dňa 15. 4. 2008 vydal Usmernenie č. 1/2008 k výzve č. OPBK/2008/1.1/01 a výzve č. OPBK/2008/1.2/01.
17. 4. 2008

KONFERENCIA „Možnosti čerpania prostriedkov z Operačného programu Bratislavský kraj“

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje konferenciu pod názvom:
16. 4. 2008

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj

Dňa 21. februára 2008 sa na MVRR SR konalo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj.
14. 4. 2008

Rozhodnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK na základe písomnej procedúry

Dňa 18. marca 2008 bola ukončená písomná procedúra k Uzneseniu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2008 mimo zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj.
14. 4. 2008

Elektronická registrácia termínov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k pilotnej výzve Operačného programu Bratislavský kraj začne 15. apríla 2008 o 9,00 h

MVRR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj upozorňuje všetkých potenciálnych žiadateľov o podporu z eurofondov , že registrácia termínov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k pilotnej výzve (opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava) sa začne elektronickým spôsobom 15. apríla 2008 o 9,00 h. Žiadatelia sa môžu registrovať prostredníctvom registračného formulára uverejneného na stránke www.opbk.sk. K dispozícii bude dostatočný počet termínov. Riadiaci orgán zdôrazňuje potrebu prípravy kvalitného projektu so všetkými potrebnými prílohami.
1. 4. 2008

Pilotné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

RO OPBK oznamuje, že dňa 31.3.2008 vyhlásil pilotné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava. Viac informácií nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.
31. 3. 2008

Vítame vás na novom portáli www.opbk.sk

Na novom portáli nájdete všetky potrebné informácie, týkajúce sa Operačného programu Bratislavský kraj. V jednotlivých sekciách sú uverejnené podrobné informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o NFP, informácie o procese prijímania, hodnotenia a schvaľovania žiadostí o NFP, dôležité dokumenty na stiahnutie, vypracované odpovede na vaše otázky, či dôležité adresy a kontakty na subjekty zapojené do implementácie Operačného programu Bratislavský kraj. Prinesieme vám tiež aktuálne informácie, týkajúce sa Operačného programu Bratislavský kraj, a predstavíme vám aj úspešne zrealizované projekty. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR verí, že prostredníctvom internetovej stránky www.opbk.sk priblíži širokej verejnosti priebeh celej implementácie Operačného programu Bratislavský kraj a zároveň poskytne všetky dôležité informácie.
11. 3. 2008
<< < 12 13 14 15 > >>