Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznamy pre žiadateľov

<< < 10 11 12 13 14 15 > >>

Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava Operačného programu Bratislavský kraj

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO“) oznamuje úspešným žiadateľom z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava Operačného programu Bratislavský kraj, že dňa 17. 06. 2008 poverilo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej aj „SO/RO“) na konanie v mene a na účet RO a to najmä v nasledovnom rozsahu:
23. 6. 2009

Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 Vám oznamuje, že v súvislosti s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj organizuje dňa 28.5.2009 v Bratislave, v hoteli Devín, informačnú akciu s názvom "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj".
13. 5. 2009

Oznam RO OPBK – informačné akcie 12. 5. 2009 a 13. 5. 2009 zrušené

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 Vám oznamuje, že nižšie uvedené informačné akcie, ktoré sa mali konať v Bratislave, v hoteli Bôrik dňa 12. 5. 2009 a 13. 5. 2009 sa rušia.
4. 5. 2009

Informačné akcie k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK - ZRUŠENÉ!!!

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 Vám oznamuje, že v súvislosti s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj organizuje v Bratislave, v hoteli Bôrik, nasledovné informačné akcie:
17. 4. 2009

Výzva na výber externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK, prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na výber externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika.
9. 4. 2009

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 3. 4. 2009 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.
3. 4. 2009

Rozhodnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK na základe písomnej procedúry z februára 2009

Dňa 6. februára 2009 Monitorovací výbor pre OPBK schválil písomnou procedúrou úpravy v Hodnotiacich kritériách pre skupinu aktivít 1.1.1, v Hodnotiacich kritériách pre skupinu aktivít 1.1.2, 1.1.3, v Hodnotiacich kritériách pre skupinu aktivít 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 a v Hodnotiacich kritériách pre skupinu aktivít  1.2.3 prioritnej osi 1 Infraštruktúra a k úpravám v Hodnotiacich kritériách pre skupinu aktivít 2.2.1 a v Hodnotiacich kritériách pre skupinu aktivít 2.2.2 prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika Operačného programu Bratislavský kraj.
30. 3. 2009

Časový posun vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.3

Vzhľadom na skutočnosť, že na začiatku februára 2009 došlo z dôvodu zmien v legislatíve k zmenám v Systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, RO OPBK oznamuje, že termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.3 sa posúva z posledného februárového týždňa na obdobie po zapracovaní zmien vyplývajúcich z aktualizácie vyššieuvedených dokumentov do programových dokumentov OPBK.
19. 2. 2009

Časový posun vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

Vzhľadom na skutočnosť, že začiatkom februára 2009 dôjde z dôvodu zmien v legislatíve k zmenám v Systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, RO OPBK oznamuje, že termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel sa posúva z posledného januárového týždňa na obdobie po zapracovaní zmien vyplývajúcich z aktualizácie vyššieuvedených dokumentov do programových dokumentov OPBK.
29. 1. 2009

Rozhodnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK na základe písomnej procedúry z decembra 2008

Dňa 10. decembra 2008 Monitorovací výbor pre OPBK schválil písomnou procedúrou úpravy oprávnených výdavkov pre skupinu aktivít 1.1.1 a skupinu aktivít 1.1.2 prioritnej osi 1 Infraštruktúra, opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel Operačného programu Bratislavský kraj.
12. 1. 2009
<< < 10 11 12 13 14 15 > >>