Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznamy pre žiadateľov

<< < 9 10 11 12 13 14 > >>

Pridané termíny rezervácie žiadostí o NFP pre žiadateľov zo súkromného sektora

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP zo súkromného sektora, kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03, že v termínoch 28. a 29. septembra 2009 pridal 18 termínov na predkladanie žiadostí o NFP. Termíny sú zverejnené na stránke www.opbk.sk/rezervacia/rezervacia-terminov-2009-2/.
24. 9. 2009

Rozhodnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK na základe písomnej procedúry z augusta 2009

Dňa 5. augusta 2009 Monitorovací výbor pre OPBK schválil písomnou procedúrou úpravy v Kritériách oprávnenosti mestských oblastí v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v OPBK. Viac...
27. 8. 2009

Oznam o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – verejná správa

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejňuje aktualizovaný dokument Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – verejná správa, verzia 4 (ďalej len „Príručka“) platný k 11.8.2009. Viac...
17. 8. 2009

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj

Dňa 27. mája 2009 sa v priestoroch MVRR SR v Bratislave konalo 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej iba „MV OPBK“). Viac...
8. 7. 2009

Oznam o vydaní Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj informuje žiadateľov o NFP, resp. prijímateľov NFP o vydaní Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ. Viac ...
3. 7. 2009
<< < 9 10 11 12 13 14 > >>