Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje aktualizované alternatívne prílohy, ktoré sú súčasťou druhej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 a OPBK/2008/2.2/02.

Dátum: 3. 10. 2008

Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje aktualizované alternatívne prílohy, ktoré sú súčasťou druhej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 a OPBK/2008/2.2/02.

Nové zverejnené prílohy – Príloha 1 Opis projektu (aktualizácia sa týka iba tabuliek č. 11 A a 11 B), Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy (aktualizácia sa týka iba výpočtu súhrnného ukazovateľa firmy účtujúcej v systéme podvojného účtovníctva) – nemajú vplyv na oprávnenosť projektov a oprávnenosť žiadateľov.

Riadiaci orgán pre OPBK zverejnil aktualizované alternatívne  prílohy s cieľom poskytnúť žiadateľom prehľadné podklady pre spracovanie žiadosti o NFP. Zverejnené alternatívne prílohy sú rovnocenné a Riadiacim orgánom pre OPBK akceptované súbežne s už zverejnenými dokumentmi k výzve. Táto aktualizácia príloh neovplyvňuje proces rezervácie termínov na predkladanie a registráciu žiadostí o NFP, takže žiadatelia nemusia meniť už rezervované termíny na predkladanie žiadostí o NFP. Bližšie informácie nájdete v časti Aktuálne výzvy.