Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Usmernenie č. 5/2008 k druhej výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

Dátum: 2. 10. 2008

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP zo súkromného sektora, že dňa 26. septembra 2008 vydal Usmernenie č. 5/2008 k výzve č. OPBK/2008/2.1/02 a výzve č. OPBK/2008/2.2/02.