Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK

Dátum: 23. 9. 2008

Upozorňujeme žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na nasledovnú zmenu týkajúcu sa dokumentov Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (verejný sektor) a Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (súkromný sektor):

V kapitole 6. Zmluva o poskytnutí NFP, podkapitole 6. 2. Proces verejného obstarávania je uvedená nasledovná veta „Oznámenie o schválení žiadosti o NFP obsahuje informáciu pre žiadateľa o tom, že proces verejného obstarávania a jeho overenie je potrebné zrealizovať najneskôr do 5 mesiacov od odoslania predmetného oznámenia o schválení žiadosti o NFP“.

Táto veta sa v oboch dokumentoch v celom rozsahu nahrádza novým znením: „Oznámenie o schválení žiadosti o NFP obsahuje informáciu pre žiadateľa o tom, že proces verejného obstarávania je potrebné zrealizovať najneskôr do 5 mesiacov od doručenia predmetného oznámenia o schválení žiadosti o NFP“.