Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam pre žiadateľov o NFP v rámci 2. výzvy OPBK, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 a OPBK/2008/2.2/02

Dátum: 15. 8. 2008

Z dôvodu zosúladenia bodu  2.3 – Oprávnení žiadatelia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 a OPBK/2008/2.2/02 s bodom E. Prijímatelia pomoci Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK (Schéma pomoci de  minimis) č. DM-13/2008 (ďalej aj „Schéma“), Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že oprávnení žiadatelia sú uvedení v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci.