Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Informácia k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2015

Dátum: 4. 11. 2015

 

 

Cieľom informácie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“)  je zabezpečiť efektívny proces prechodu rozpočtových rokov 2015/2016.

Podmienky pre ukončenie rozpočtového roka 2015

V súvislosti  s ukončením rozpočtového roka 2015 sú stanovené podmienky pre spracovanie žiadosti o platbu nasledovne:

 

·         Platobná jednotka zahrnie žiadosť o platbu (priebežná, záverečná, zúčtovanie predfinancovania) schválenú RO OPBK do poslednej súhrnnej žiadosti o platbu v roku 2015 dňa 07.12.2015.

 

·         Žiadosti o platbu, ktoré budú schválené certifikačným orgánom (MF SR)  v súhrnnej žiadosti o platbu v roku 2015, je platobná jednotka povinná uhradiť prijímateľovi v termíne do 22.12.2015

V nadväznosti na uvedené dátumy RO OPBK stanovil na predkladanie žiadostí o platbu prijímateľmi nasledovné hraničné termíny:

-          na predloženie priebežnej žiadosti o platbu: 23.11.2015

-          na predloženie záverečnej žiadosti o platbu: 16.11.2015

Žiadosti o platbu, doručené po uvedených termínoch, žiadosti o platbu, ktoré nebudú zaradené do súhrnnej žiadosti o platbu v roku 2015, resp. nebudú schválené certifikačným orgánom (MF SR) v súhrnnej žiadosti o platbu v roku 2015, budú uhradené až v roku 2016 (predpokladaný termín otvorenia účtovného obdobia 2016 je 01.02.2016).

V prípade predloženia nadmerného počtu žiadostí o platbu zo strany prijímateľov na RO OPBK, úhrada žiadostí o platbu sa nemusí uskutočniť do konca roka 2015.

 

Na ukončenie rozpočtového roka sa vzťahujú nasledovné podmienky pre vrátenie finančných prostriedkov a vysporiadanie finančných vzťahov:

 

·    RO OPBK v spolupráci s platobnou jednotkou  MPRV SR stanovil na vrátenie finančných prostriedkov a vysporiadanie finančných vzťahov (t.j. nezrovnalostí)  v roku 2015 hraničný  termín 04.12.2015, nakoľko z dôvodu uzatvárania rozpočtového roka 2015.

 

·     Prijímatelia, ktorým na bežných účtoch vznikli výnosy v dôsledku poskytnutého predfinancovania, sú  v súlade s  § 7 ods. 1 písm. m, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinní tieto vrátiť na účet platobnej jednotky do 31.01.2016.

 

·      RO OPBK žiada všetkých prijímateľov, aby nezrovnalosti neposielali na účet platobnej jednotky v období od 05.12.2015 do 31.12.2015, keďže všetky platby prijaté na účet platobnej jednotky v uvedenom období nebudú môcť byť použité v roku 2016. Od 01.01.2016 bude možné uvedené nezrovnalosti a výnosy vrátiť na účet platobnej jednotky.

 

Informácia RO OPBK bola vypracovaná na základe aktualizácie č. 2 Usmernenia č. 2/2009-Upostupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka, vydané Ministerstvom financií SR dňa 15.12.2011.