Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zmene sídla Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj

Dátum: 3. 11. 2015

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje, že adresa sídla Riadiaceho orgánu sa zmenila nasledovne:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja

Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33