Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov

Dátum: 15. 10. 2015

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 2/2015 pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov stanovuje postup v súlade s usmernením EK k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z ERDF, ESF a KF, s Metodickým pokynom CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov 2007 - 2013 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013 v platnom znení.

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle usmernenia CO č.1/2013-U spĺňať definíciu "nefungujúcich projektov" (a to len v súvislosti s finančným riadením) RO vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred stanoveným termínom ako "potenciálne nefungujúce". Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukočovaniu OP a MP CKO č. 16.

Toto usmenrnenie je zverejnené v sekcii Dokumenty - v časti Usmernenia.