Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Informácia o vydaní Usmernenia č. 3/2015 - U Ministerstva financií Slovenskej republiky k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov

Dátum: 30. 9. 2015

Informácia o vydaní Usmernenia č. 3/2015 - U  Ministerstva financií Slovenskej republiky k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj si Vás dovoľuje informovať o vydaní Usmernenia č. 3 /2015 - U Ministerstva financií Slovenskej republiky k  schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, na účely zabezpečenia správnych a jednoznačných administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie spätných tokov (vysporiadanie finančných vzťahov) pri implementácii a realizácii prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v nadväznosti na novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 01.01.2015.Úplné znenie uvedeného usmernenia sa nachádza na adrese http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10280.