Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznámenie o vydaní Usmernenia č. 1/2013 Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj k ukončeniu pomoci pre programové obodbie 207 - 2013, verzia 2

Dátum: 28. 9. 2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") si Vás dovoľuje upozorniť na vydanie Usmernenia č. 1/2013, verzia 2.0 RO OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013 (ďalej len "Usmernenie č. 1/2013, verzia 2.0") a povinnosti prijímateľa vyplývajúce z tohto usmernenia spojené s ukončením pomoci v programovom období 2007 - 2013. Úplné znenie Usmernenia č. 1/2013, verzia 2.0 vydané RO OPBK, ktoré bolo vypracované na základe Usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0, vydané Ministerstvom financií SR dňa 08.09.2015 je zverejnené v časti dokumenty na webovom sídle RO OPBK www.opbk.sk/sk/dokumenty/ a úplné znenie usmernenia Ministerstva financií SR sa nachádza na adrese www.finance.gov.sk/Default.aspx.