Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia č.3 Programového manuálu OPBK verzia 11

Dátum: 22. 6. 2015

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že dňa 17.6.2015 vstúpila do platnosti Aktualizácia č. 3 Programového manuálu pre OPBK verzia 11. V rámci predmetnej aktualizácie bola aktualizovaná príloha č. 1 Číselník oprávnených výdavkov v rámci Opatrenia 2.2. Informatizácia spoločnosti.

- zmena oprávnenosti podpoložky ekonomickej klasifikácie "637003 Propagácia, reklama a inzercia" z neoprávnenej na oprávnenú,

- zaradenie novej podpoložky ekonomickej klasifikácie "711005 Ostatné nehmotné aktíva".

Dokument Aktualizácia č. 3 Programového manuálu pre OPBK verzia 11 je zverejnená v sekcii Dokumenty.